Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden gebruikers- en betalingsvoorwaarden.

1. Definities

1.1. Met gebruiker wordt bedoeld: de persoon of organisatie die de ruimte gebruikt en de gebruikersovereenkomst sluit met de beheerder.

1.2 Met beheerder wordt bedoeld degene die daarvoor aangesteld is door de eigenaar.

1.3. Onder gebruikersovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen eigenaar en gebruiker, waarbij de gebruiker een reservering heeft voor een of meerdere dagdelen voor de ruimte.

1.4. Onder zaal- of praktijkruimte wordt verstaan de ruimte die eigenaar als zodanig aan gebruikers aanbiedt inclusief de gebruikelijke faciliteiten als nutsvoorzieningen, materialen en basisvoorzieningen geschikt voor het doel van praktijkruimte of cursus-, vergaderruimte.

1.5. Onder vaste gebruiker wordt verstaan een gebruiker die wekelijks of met een andere regelmaat op een vast tijdstip en gedurende minimaal 1 jaar achtereen of een groot deel daarvan de zaal gebruikt.

1.6. Onder korte gebruiker wordt verstaan een gebruiker die in 1 jaar een aantal losse, dus niet perse met gelijke tussenpoos dagdelen gebruikt.

1.7. Onder incidentele gebruiker wordt verstaan een gebruiker die eenmalig gebruikt.

1.8. Onder borg wordt verstaan een bedrag dat dient ter garantie van het nakomen van de verplichtingen van de zaalgebruiker en ter compensatie van schade en dergelijke.

1.9. Onder aanbetaling wordt verstaan een percentage van het totaalbedrag inclusief btw, dat binnen 8 dagen na het verrichten van de reservering c.q. het aangaan van de gebruikersovereenkomst betaald dient te zijn.

1.10. Onder annulering wordt verstaan het tussentijds opzeggen/annuleren van de gebruikersovereenkomst of de reservering door de zaalgebruiker.

1.11. Onder opzegging of beëindiging wordt verstaan het binnen de gestelde opzegtermijn zoals vermeld in het contract, voor het einde van de overeenkomst schriftelijk laten weten aan de eigenaar dat de zaalgebruiker geen prijs stelt op de verlenging van de gebruikersovereenkomst.

1.12. Onder gebruikers of cursisten wordt verstaan alle deelnemers aan een activiteit van de zaalgebruiker. Qua huisregels vallen de zaalgebruikers onder gebruikers.

1.13. Deze voorwaarden maken deel uit van elke gebruikers overeenkomst.

1.14. Onder doel zaalgebruik of activiteit wordt verstaan: datgene wat de zaalgebruiker gaat doen in de zaal. Indien het doel tijdens de gebruiksperiode of in de tijd tussen het afsluiten van het contract en de daadwerkelijke boeking veranderd, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld aan de eigenaar. Als het daadwerkelijke gebruik afwijkt van de opgegeven activiteit kan het betreffende gebruikers contract per direct worden ontbonden door de eigenaar.

1.15. De zaal kan alleen worden gebruikt indien er sprake is van lessen, cursussen, workshops in het kader van therapie, training en welzijn met betrekking op gezondheid, bewustwording of spiritualiteit. Van de trainers of docenten wordt verwacht in het bezit te zijn van gekwalificeerde diploma’s.

2. Reserveringen en boekingen

2.1. Alle door de eigenaar verstrekte aanbiedingen zijn vrijblijvend, dus onder nadrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de kant van de eigenaar als door de zaalgebruiker getekende gebruiks overeenkomst in bezit is van zaaleigenaar en dat zowel de borg en /of aanbetaling is voldaan.

2.2. Indien eigenaar de door de potentiële zaalgebruiker getekende reservering nog niet heeft ontvangen en de zaal aan een derde kan laten gebruiken, zal de eigenaar de potentiële gebruiker daar direct van in kennis stellen en dient de potentiële zaalgebruiker per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van de eigenaar gebruik wil maken.

2.3. Gebruiker verklaart door ondertekening van de reservering of gebruikersovereenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

2.4. De wet verkoop op afstand is hier niet van toepassing.

3. Gebruik van de zaal of praktijkruimte

3.1. Het is de zaalgebruiker niet toe gestaan om de zaal voor een anderen dan in de gebruikersovereenkomst of reservering aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

4. Betaling

4.1. Het totaalbedrag van de gebruiksovereenkomst wordt betaald ineens of in maandtermijnen, waarvan de laatste voldaan dient te zijn 1 maand voor het laatst gehuurde dagdeel.

4.2. Als er gekozen is voor termijnen blijft de totale resterende hoofdsom het bedrag waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is.

4.3. In geval van een gebruiksovereenkomst met slechts enkele dagdelen kan de eigenaar vragen het totaal bedrag in 2 delen te voldoen, 50% binnen 8 dagen na reservering en de resterende 50% uiterlijk een maand voor de eerste geboekte datum.

4.4. Gebruiker heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte en stipte betaling van nota’s, betaald deze op de juiste datum onder vermelding van de referentie van de overeenkomst en naam van de contractant.

4.5. Bij niet of niet tijdige betaling van een of meerdere termijnen heeft de eigenaar het recht het totale resterende bedrag van het betreffende contract ineens op te eisen.

4.6. Indien een zaalgebruiker in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, aan de eigenaar te vergoeden.

5. Borg

5.1. Deze kan worden bepaald bij het aangaan van een gebruiksovereenkomst van een jaar op basis van het geschatte jaar bedrag. De borg is bepaald op 10% van de totale jaarsom met een minimum van 200,00 euro.

5.2. De borg wordt terugbetaald binnen 31 dagen na beëindiging van de gebruiksovereenkomst na eventuele verrekeningen, na het voldoen van alle verplichtingen en als er eventueel in bruikleen gegeven sleutels zijn ingeleverd. De eigenaar is geen rente schuldig over de borg.

5.3. Voor het in bruikleen geven van sleutels wordt een borg gevraagd waartoe een sleutelovereenkomst met zaalgebruiker wordt op gesteld.

6. Opzegging en of annulering van de gebruiksovereenkomst door zaalgebruiker

6.1. In geval van een lange gebruiksovereenkomst (halfjaar, jaarcontract) is opzeggen mogelijk: bij een halfjaarcontract minimaal 2 maanden voor het einde van de in de gebruikersovereenkomst aangegeven termijn en bij een jaarcontract minimaal 3 maanden voor het einde van de in de gebruikersovereenkomst aangegeven termijn. Bij tussentijdse annulering volgt geen restitutie maar zal de eigenaar de door de gebruiker geboekte data zoveel mogelijk in gebruik geven aan anderen en dit in mindering brengen.

6.2. In geval van annulering van een gebruikersovereenkomst met daarin los geboekte dagdelen korter dan twee maanden voor aanvang is de zaalgebruiker verplicht de in de gebruiksovereenkomst of reservering genoemde som geheel te voldoen.

6.3. In geval van annulering van een reservering met daarin los geboekte dagdelen, langer dan twee maanden voor aanvang wordt 20% van het totale bedrag berekend.

6.4. In geval van annulering van een reservering die nog niet is omgezet in een gebruiksovereenkomst , gelden dezelfde voorwaarden als beschreven in 6.1 6.2 en 6.3

6.5. Annulering kan alleen geschieden schriftelijk of per e-mail waarna u een bevestiging ontvangt.

7. Ontbinding van de gebruikersovereenkomst door de eigenaar

7.1. Het direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van de eigenaar is mogelijk indien er sprake is van: Het niet nakomen van de verplichtingen door de zaalgebruiker zoals vastgelegd in de reservering of gebruiksovereenkomst. Wangedrag door zaalgebruiker of gebruikers van de zaal of praktijkruimte. Overlast door zaalgebruiker of gebruikers aan andere gebruikers. Gebleken ondeskundigheid bij de beroeps uit oefening van de door de zaalgebruiker aangeboden activiteiten. Het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door zaalgebruiker aan eigenaar. Ernstige verdenking van mogelijke verstoringen van de openbare orde of het veroorzaken van overlast door zaalgebruiker of gebruikers.

7.2. Het in diskrediet brengen van de goede naam van QI Amersfoort, centrum voor therapie, training en welzijn.

7.3. In geval de relatie tussen zaalgebruiker en overige huurders ernstig verstoord is.

7.4. Na een of meerdere klachten over de zaalgebruiker of activiteiten van de zaalgebruiker.

7.5. Eigenaar zal al dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

7.6. Ontbinding door eigenaar kan aan het einde van de in de gebruikersovereenkomst aangegeven termijn zonder opgaaf van redenen. De gebruiksovereenkomst is geen normaal huurcontract, maar een gebruikerscontract waarin een tijdelijk gebruik van onze facilitaire voorzieningen is vastgelegd.

8. Verlenging

8.1. Er zijn meerdere soorten boekingen:

A: overeenkomst gebruik zaal los, dit kent geen verlenging. Elke overeenkomst wordt opnieuw in overleg geboekt.

B: Overeenkomst gebruik zaal vast: dit is mogelijk voor een half jaar of een jaar. Deze overeenkomst wordt automatisch verlengd. Opzeggen door zaalgebruiker dient schriftelijk te geschieden en minimaal 2 (bij een half jaar) en 3 (bij een jaar) maanden voor het einde van de gebruiksovereenkomst.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Eigenaar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; nog door zaalgebruiker nog door gebruikers, cliënten of bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolge van verblijf binnen QI Amersfoort, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door zaalgebruikers aangeboden activiteiten.

9.2. Zaalgebruiker is aansprakelijk voor schade geleden aan het gebouw, waaronder ook de vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen tijdens de gebruikte dagdelen.

10. Sleutels

10.1. Bij de gebruiksovereenkomst met vaste gebruikers kan bruikleen van sleutels overeengekomen worden. Dit wordt vastgelegd in een sleutelcontract welke als aanhangsel aan de gebruiksovereenkomst wordt toegevoegd.

10.2. Bij verlies van de sleutels wordt aan de zaalgebruiker de kosten in rekening gebracht voor verlies inclusief de vervanging van alle betreffende sleutels en sloten.

10.3. Bij het aflopen van de gebruiksovereenkomst dient de zaalgebruiker de originele sleutels en eventuele kopieën in te leveren bij de eigenaar.

11. Extra kosten

11.1. Bij het met regelmaat aan laten staan van de verwarming heeft de eigenaar het recht extra kosten in rekening te brengen voor verwarming of supervisie.

11.2. Indien er door een andere zaalgebruiker klachten zijn qua staat waarin een zaal door de zaalgebruiker achter gelaten wordt, heeft de eigenaar het recht kosten in rekening te brengen, hetzij eenmalig of voor supervisie na elk gebruikt dagdeel.

11.3. Kosten gemaakt door nalatigheid, oneigenlijk gebruik, beschadiging van vloeren en muren en dergelijke zijn voor rekening van de zaalgebruiker.

12. Huisregels

12.1. Alle gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. De huisregels zijn toegevoegd aan het gebruikerscontract.

12.2. Zaalgebruiker dient de cursisten op de hoogte te stellen van de huisregels en er op toe te zien dat deze worden nageleefd.

13. Jaarlijkse verhoging

13.1 De jaarlijkse verhoging van de zaalgebruik zijn gebaseerd op het CBS indexcijfer, de reële gestegen huur- en aanverwante kosten als verwarming en licht en kosten van de voorzieningen. Ook toegevoegde voorzieningen worden doorberekend aan de gebruiker van de ruimte. Indien de verhoging hoger is dan 20% ineens per jaar heeft de zaalgebruiker het recht de gebruiksovereenkomst per direct te ontbinden.

14. Wijzigingen van dit reglement

14.1. Wijzigingen op aanpassingen van de algemene voorwaarden of de huisregels kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de gebruiksovereenkomst, tenzij sprake is van een zodanig zwaarwegende wijziging of belang welke het de zaalgebruiker onmogelijk maakt  de therapie, cursus, lessen, verder te beoefenen.

15. Toepassen recht bij geschillen

15.1. In geval van geschillen tussen zaalverhuurder en zaalgebruiker is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Mogelijke geschillen zullen worden voor gelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de eigenaar.

Back To Top